การประชุมตัวอย่างวาระการประชุม

ครั้งที่

2/2564

วันที่ประชุม

02 ก.ค. 2564 16:00:00

1 year ago
สถานที่

วาระการประชุม

วาระที่
เรื่อง
ผู้นำเสนอ
ไฟล์/เอกสาร
1. ประธานแจ้ง
2. รับรองรายงานการประชุม
3. เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งแรก
  1. รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
  2. หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์
4. เรื่องเพื่อทราบ
5. เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาจัดซื้ออุปกรณ์
    หัวหน้าหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก
6. เรื่องอื่น ๆ