การประชุมตัวอย่างวาระการประชุม

ครั้งที่

1/2564

วันที่ประชุม

28 เม.ย. 2564 17:30:00

1 year ago
สถานที่

ห้อง 1

อาคารอำนวยการ

วาระการประชุม

วาระที่
เรื่อง
ผู้นำเสนอ
ไฟล์/เอกสาร
1. ประธานแจ้ง
2. รับรองรายงานการประชุม
2.1 ไม่มีรายละเอียดการประชุม
  1. ประธาน
  2. รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
3. เรื่องสืบเนื่อง
4. เรื่องเพื่อทราบ
5. เรื่องเพื่อพิจารณา
6. เรื่องอื่น ๆ